Келечек уюму

Жобо 

Структурасы жана аткарган кызматы

Отчёттор

Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын   алдында түзүлгөн окуучулардын «Келечек»  өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун 2006- жылдан  2019-жылга чейин түзүлгөн өнүгүү программасы 

Максаты:

Окуучунун  инсандык, лидерлик, организатордук  сапаттарын коомго жана өзүнө ылайык калыптандыруу;граждандыкпозициясын , билим, укуктукмаданиятынынденгээлинкөтөрүүгөжасаганаракеттеринкоргоо

«Келечек»  өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун эксперементтик ишинин проблемасы:

Кыргыз Республикасынынсоциалдык-экономикалык өзгөрүшүнө ылайык психологиялык интеллектуалдык жактан даяр инсанды тарбиялоого багыт берүү.

1-этап   

2005-2006 окуу жылына жаныдан өзөртүлүп түзүлгөн өзүн-өзү башкаруу уюму иштей баштаган.

2-этап

 • Жаны 2006-2007 окуу жылында башкаруу өзүн-өзү жаштар уюму
 • Толугу менен жаныртылган программанын негизинде алдына коюлган максаттарын аткарууга тийиш.
 • Өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун талапка жооп берерлик денгээлде иш алып баруусу үчүн ОТКГнын методикалык бирикмеси тарабынан илимий-методикалык, укуктук жардам көрсөтүлдү.
 • Лидер окуучулардын компетентүү болушуна , бир командада иштөөсүнө көмөк көрсөтүү.

3-этап 2008-2010

 • Өз ара тажрыйбаны кенейтүү ,тажрыйба алмашуу, рефлексдик билгичтиги жогорку денгээлге көтөрүү , изилдөө иштерин чыгармачылык отчет формасында чагылдыруу.
 • Окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын бардык окуучуларын окуу-тарбиялык процесстерине кызыктыруу.

4-этап 2010-2012

 • Жогоруда көрсөтүлгөн программанын  үч  этабынын  аткарылышын анализдеп, алдыдагы  пландаштырылган иш-чараларды  андан  ары кошумчалоо же өзгөртүү каралат
 • Өзүн-өзү башкаруу уюмун өнүктүрүүсүн бардык этаптарында окуучулар арасындагы психологиялык  абалга  баа  берүү.

5-этап 2013-2017

 • “Келечек” өзүн-өзү башкаруу уюмунун башка мектептердин уюмдары менен кызматташтык абалын түзүү
 • Өзүн-өзү башкаруу уюму мектеп администрациясы ,ата-энелер коомдук уюмдар менен бирдикте кызматташтык абалын түзүү

6-этап 2017-2019

 • Жогоруда көрсөтүлгөн программанын беш этабынын аткарылышын анализдеп, алдыдагы пландаштырылган иш-чараларды андан ары кошумчалоо жана өзгөртүү каралат
 • Окуучулардын билим сапаттын жогорулатуу боюнча жаңы программаны иштеп чыгуу жана аны колдонуу.

“Келечек” өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун күнү

“Келечек” өзүн-өзү башкаруу жаштар уюму    2003- 2004-жылы түзүлгөндөн баштап 14- сентябрь уюмдун куну.

Бул күнү атайын концерттик программа түзүлүп , акт залында шоу- программа өтөт. Анда баардык окуучулар келип уюмдун мүчөлөрүн куттукташат. Албетте, бул ищ-чарага мектептин администрациясы да активдүү катышат.

Уюмдун мүчөлөрүнүн өздөрүнүн шыгына, талантына, өнөрүнө жараша номинация боюнча грамота тапшырылып, белек берилет. Ар жыл сайын концерттин программасы өзгөртүлүп, жаңы-жаңы идеялар кошулуп, жакшы маанайда өтөт.