Биз жөнүндө

Биз жөнүндөТ. Сатылганов атындагы № 69 окуу-тарбия   комплекс- гимназиясы 1986 –жылы 17- июндагы   райондук администрациянын № 216 буйругунун  негизинде курула баштаган.  Мектеп типтүү проект менен курулган 3 кабаттуу имарат . Жалпы аянты   27080 м2.1989- жылы Т.Сатылганов атындагы № 69 жалпы билим берүүчү орто мектеп.1999- жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана маданият министрлигинин коллегиясынын чечими менен Т.Сатылганов атындагы № 69 мектеп – гимназиясы деп аталып , билим берүүчү ишмердигин  жүргүзүүгө укук берген АШ №115 лицензиясы берилген. Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана маданият министрлигинин  2001- жылы №8\1 буйругунун  негизинде  Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу-тарбия комплекс- гимназиясы болуп уюшулган.  Башталгыч класстар үчүн 4 кабинет, жогорку класстар үчүн 42 кабинет.

Биз жөнүндө

Спорт зал, акты залы , машыгуу залы ,     бий залы , бассейн , оранжерея, 1 устакана , 120  орундуу ашкана , китепкана (окуу залы жана китеп сактоочу жайы менен )   көркөм адабияттардын фондусунда 30048 даана китептер  жана 21349 даана окуу китептери, немец  тилинин  ресурстук борбору , ресурстук  борбору, усулдук кабинет,жаштар уюмунун кабинетти, медициналык пункт жана тиш дарылоо кабинетти бар.

 

I окуу корпусу :

Биз жөнүндө1956- жылы курулган.  Мектеп типтүү проект менен курулган 2 кабаттуу имарат . Жалпы  9330 м2.  Фрунзе шаардык эл депутаттарынын кеңешинин чечими менен № 36 орто мектеп болуп уюшулган. Бишкек шаарынын мэриясынын Биринчи май райондук администрациясынын Биз жөнүндө2001 –жылы 16- апрелдеги 122 токтомунун негизинде. № 69 мектеп – гимназия менен биригип , Т. Сатылганов атындагы № 69 окуу –тарбия комплекс – гимназиясы болуп уюшулган.   Башталгыч класстар үчүн  кабинет. Спорт зал ,  бий залы, 120  орундуу ашкана , китепкана (окуу залы жана китеп сактоочу жайы менен )   көркөм адабияттар, медициналык пункт   бар.

Юридикалык дареги: Бишкек шаары ,  Айни көчөсү  13.

Телефондор :  54 19 07, 54 19 28 .

Мектептин жалпы проекти боюнча сыйымдуулугу – 400

I корпуста окуп жаткан окуучулардын саны -861

Класс  комплектисинин  саны  -25

Кабинеттердин саны – 18

Комплекс-гимназиясынын иштөө режими:

Смена   2 смена

Күндөрдүн саны   6 күн

Жумасына  сабактын узактыгы   45 мин

 

Билим берүү мекемесине кабыл алуунун тартиби, Билим берүү мекемесине кабыл алуу Уставдын негизинде жүргүзүлөт.

Биз жөнүндө

•ОТКГга окуучуларды кабыл алуу Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана башка нормативдик актыларына ылайык иштелип чыккан кабыл алуу эрежеси аркылуу ишке ашырылат.

•Келишим негизиндеги класстарга кабыл алуу окуу-тарбия комплекс- гиназиясынын окуучуларды мектепке кабыл алуу жобосунун негизинде жүргүзүлөт.

•Мектепке кабыл алуу окуучунун өзүнүн ата-энесинин жана аларды алмаштыруучулардын арызы аркылуу алынат.

•Келишим негизиндеги класстарга кабыл алуучу окуучуларды тереңдетилген билим берүү программасын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо максатында өткөрүлгөн кирүү тестирлөөсүнүн жыйынтыгы менен кабыл алынат.

•ОТКГнын аймагында жашаган билим алууга укугу бар тиешелүү адамдардын

баарын кабыл алуу камсыз кылат. Бул аймакта жашабагандарды мекеме бош орун жоктугуна байланыштуу кабыл албай койсо болот.

•ОТКГга кабыл алууда Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Кыргыз Республикасынын  “ Билим берүү жөнүндөгү мыйзамында” бекитилген жарандардын билим алууга укугун сактоону камсыз кылат.

 

Гимназиянын  педагогикалык- психологиялык темасы:

«Педагогикалык процесстин эффективдүүлүгүн жогорулатуу  менен  профилдик багытта окутуу жана тарбиялоо аркылуу сапаттуу билимди камсыз кылуу”

Т.Сатылганов  атындагы  окуу-тарбия  комплекс-гимназиясынын өнүгүү  концептуалдуу аспектилерин камтып, билим берүү программаларынын  аткарылышына  методологиялык жактан  негизделип, гимназия  өзүнүн миссиясын аткарат.

 Комплекс –  гимназиянын миссиясы: 

Коомдун  өнүгүшүнө салымын кошкон, окуучунун таанып-билүү активдүүлүгү, чыгармачылык жөндөмдүүлүгү   жогору ,чет тилдерин  эл аралык деңгээлде өздөштүрө алган,  маалымат –технологияларын менен даярдыгы бар билимдүү , маданияттуу, өзүн-өзү өнүктүрө алган  жаңы типтеги инсанды тарбиялоодогу  негизги максаты катары:

•ар бир окуучу сапаттуу, максималдуу деңгээлде негизги жана жалпы (толук) билим алууга;

•толук тарбия берүү ишмердүүлүгү, социалдык сезимдин жоопкерчиликтүүлүгү; нравалык багыттын  калыптандыруу;

•үзгүлтүксүз билим берүүдөгү окуучулардын универсалдуу билим системасынын компетенциясын калыптандыруу, базалык жана  жана профилдик багытындагы сапаттуу билим алууга жетишүү аркылуу иш жүргүзөт.

 • Гимназиянын ишмердүүлүгүндөгү концепция ар түрдүү топтогу гимназиянын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк кызыкчылыктарын гана канааттандырбастан, алардын жекече нравалык алдыңкы орунга жетишүүгө болгон сапаттарын да калыптандырат.
 • Билим берүү ишмердүүлүгүндөгү концепция алдыңкы жетишкендиктерди алып жүрүүчү багыттар болуп төмөнкүлөр эсептелет:
 • толеранттуулук өспүрүм балдардагы акыл-эске багытталган атуулдук жана патриоттуулук сезимдерин калыптандыруу;
 • үзгүлтүксүз каныккан билим берүүнү,билим алуунун мотивациясында профориентациясын жогорулатууну камсыздоо;
 • окуучулардын жогорку  интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн мазмунун тереңдетүү:
 • окуучулардын физио-психологиялык ден соолугун сактоо.

Максаты:  

 • Окуу –тарбиялоо чөйрөсүн түзүү, өнүгүүсүнө салым кошуу:
 • окуучунун таанып-билүү активдүүлүгүн, чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн, демилгелүүлүгүн өнүктүрүү;
 • мектеп окуучуларынын жарандык көз карашы, ички жан дүйнөсү, маданияты, өз алдынчалуулугу, толеранттуулугу, коомдо өз ордун табуу;
 • жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;
 • чет тилдерин  эл аралык деңгээлде өздөштүрө алган, маалымат –технологиялары менен  даярдыгы бар билимдүү , маданияттуу, өзүн-өзү өнүктүрө алган инсанды тарбиялоо;
 • окуучунун  кесипти тандоосуна туура багыт берүү:
 • сергек жашоону жайылтуу;
 • психологиялык жагымдуу маанай түзүү.

Милдеттери:

 • окуучунун сапаттуу билим менен камсыз болуу укугyн коргоо;
 • инновациялык ( жаңылануу) методдорго өтүү , окутуу технологиясы , маалымат коммуникативдик технологияларын кеңейтүү, практикалык жөндөмдүүлүк көндүмдөрү  жана  маалымат анализинин калыптануусунда өзүн-өзү өнүктүрүүсүндө  түрткү берүү;
 • универсалдык билим алуусу боюнча окуучуларга  оптималдык  мүмкүнчүлүктөрдү берүү жана жеке чыгармачылык талаптарды ишке ашыруу  максатында окуучулардын изилдөөчүлүк жөндөмдүүлүк   көндүмдөрүн сабакта жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн калыптандыруу;
 • социалдык тенденцияларды , балдарды тарбиялоодо өзүнүн мектебин , шаарын,  ата мекенин  сыйлоосун                  ( сүйүүсүн ) эске алуу менен билим берүү практикасын түзүү;
 • билим берүү процессин уюштурууну өнүктүрүү максатында  окуучуларды мектепте окуп калуусун сактап калуу жана   ден соолугун бекемдөө ;
 • иштин системалуулугу боюнча социалдык –психологиялык – педагогиканы  бирге алып баруусун камсыз кылуу;
 • окуучулардын өзүн-өзү башкаруусун,  балдардын  коомдук  уюмдарга катышуусунун өсүп -өнүгүшү;
 • профилдик багытта  окутуудагы  өздөрүнүн тандоосу боюнча келечектеги кесипке тандоосуна жетишүүсүн уюштуруу жана даярдоо;
 • профилдик багытта  окутуудагы  өздөрүнүн тандоосу боюнча келечектеги кесипке ээ болуусун  ишке ашыруу.

              Гимназиянын ишмердүүлүгүнүн негизги принциптери:

 • демократиялаштыруу
 • гумандуулук жана гумандаштыруу
 • фундаментализация-билимди негиздөө
 • компьютерлештирүү.
 • интеграциялоо.

Комплекс-гимназияда  профилдик багытта билим берүү  жүргүзүлөт. Профилдик багытта математикалык, гуманитардык ,табигый, тереңдетилген  немец тили жана кытай тили негизги багыттары болуп саналат.Жалпы билим берүүчү окуу планы гимназиялык жана профилдик багытта, атайын тереңдетилип окутулган предметтерге ылайыкташтырылган.

Т.Сатылганов атындагы окуу- тарбия комплекс –гимназиясы төмөндөгүдөй эл аралык байланыштар менен иш алып барат.

 •  Германия мамлекетиндеги чет өлкөдөгү мектептердеги билим берүү боюнча Борбордук Азиядагы мекемеси (ZFA)
 •  КЭРнын “Конфуций” институту
 •  GIZ
 •  Германия  мамлекетиндеги педагогикалык  тажрыйба алмашуу кызматы .
 •  Коомдук фонд  “ BLM”
 •  АСЕLSS
 •  FLEX

Т.Сатылганов атындагы окуу-тарбия комплекс-гимназиясы төмөндөгүдөй  мекемелер менен байланышып иш жүргүзөт:

 

 •  Кыргыз Билим берүү академиясы
 •  Улуттук тил комиссиясы
 •  И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети
 •  Бишкек гуманитардык университети
 •  Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети
 •  Юридикалык академиясы
 •  “Манас” жаштар ордосу
 •  Т.Сатылганов атындагы адабий музейи
 •  “Ата Журт” жаштар коому
 •  А.Осмонов атындагы музейи
 •  К.Баялинов атындагы өспүрүмдөр  жана жаштар китепканасы
 •  Ч.Айтматов атындагы балдар китепканасы
 •  И.Раззаков атындагы музейи
 •  Бишкек шаардык музыкалык- педагогикалык окуу жайы

Гимназиянын традицияларынын  бири болгон анын бүтүрчүлөрүнүн гимназияга кайтып келишинин сакталышы болуп саналат. Азыркы учурда  5 мугалим  гимназиянын мурунку бүтүрүүчүлөрү кайтып келип иштеп жатышат.