Усулдук кызматы

ИЛИМИЙ УСУЛДУК КЫЗМАТЫ

 ҮЛГҮЛӨР

 

Комплекс-гимназиянын илимий –методикалык иши

 

Усулдук иштердин максаты :

Жаңы технологияларды киргизүүнүн негизинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу аркылуу ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.

Милдеттери:  Мугалимдердин чыгармачылык потенциалын  өнүктүрүү, жаңы педагогикалык технологияларды кеңири жайылтуу, интеграция жана билим берүү мазмунун жаңылантууга багыт алуу.Чет тилдерин тереңдетип окутууну  уюштурууну күчөтүү, окуучулардын билим сапатынын өнүгүүсүнө багытталган окуу каражаттарын, усулдук идеялардын банкын топтоо. Мугалимдердин проффесионалдык компетенттүүлүгүн  көтөрүүдө билим берүү  процессине катышуучулардын өз ара аракеттенүүсүнүн эффективдүү камсыз болушу.

Илимий усулдук кызматынын багыттары :

•      Уюштуруучу-педагогикалык ишмердүүлүк

•      Предметтик  педагогикалык кызматкерлердин педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу боюнча иш алып баруу.

•      Педагогдордун билимдерин өркүндөтүү иши.

•      Илимий –изилдөөчүлүк ишмердүүлүк.

•      Мугалимдердин ишмердүүлүгүн  көзөмөлдөө- баалоо .

•      Жаш адистер менен иш алып баруу.

•      Жаңы келген  мугалимдер менен иш алып баруу.

•      Усулдук иштерди камсыздоо

•      Усулдук бирикмелердин жетекчилери менен иш алып баруу.

•      Усулдук бирикмелердин ичинде өткөрүлүүчү иштер.

•      Көзөмөл.Жыйынтык анализдер.

•      Усулдук иштердин перспективасы жана жыйынтыгы .